Current Rankings

 • 1. Vishal Karangutkar
 • 2. Jayadev Suryadevara
 • 3. Neil Khatu
 • 4. Sekhar Challa
 • 5. Atul Kharecha
 • 6. Shivaram Gowdagere
 • 7. Saravanan Chandrababu
 • 8. Prakash Kagal
 • 9. Appa Paranjape
 • 10. Atul Bhave
 • 11. Madhu Rao
 • 12. Subramanian L.
 • 13. Nilesh Mehta
 • 14. Ravi Shankar
 • 15. Shashank Kadge
 • 16. Nitin Patwardhan

Select Tournament: