Singles Top 4

  • 1. Sarvanan Babu
  • 2. Sridhar Galipelli
  • 3. Louis Fernandes
  • 4. Shibu Jose
Final Singles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Sridhar Gallipeli
2 Francis D'Costa
3 Wajahat Mohammed
4 Sekhar Challa
5 Atul Kharecha
6 Moaz Shaikh
7 Ravi Shankar
8 Shashank Kadge
9 Shivram Gowdagere
10 Madhu Rao
11 Parag Pandit
12 Bala D.
13 Avinash Deshpande
14 Murali B.
15 Siddhart Baddam
16 Subbu L.
17 Kamal Daga
18 Mohammad Khader
19 Seetaram Srungaram
20 Atul Bhave
21 Palani Sundaram
22 Shad Ahmed
23 Mohammed Shamshaddin
24 Hasmukh Patel
25 Ashwin Shah
26 Nayeem
27 Derrick Silveira
28 Saroj Parikh
29 Mahmood Ahmed
30 Ravi T.
31 Kartik Challa
32 Neeraj Nargund
33 Darryl
34 Rajesh Naik
35 Neeraj Shah
36 Dinesh P.
37 Trideep
Final Doubles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Francis D'Costa & Moaz Shaikh
2 Sekhar Challa & Madhu Rao
3 Bala D. & Derrick Silveira
4 Atul Bhave & Parag Pandit
5 Atul Kharecha & Sridhar Gallipeli
6 Shivaram Gowdagere & Subbu L.
7 Palani Sundaram & Murali B.
8 Seetaram Srungaram & Ravi T.
9 Wajahat Mohammed & Mohammad Khader
10 Neeraj Nargund & Avneesh Limaye
11 Nayeem - Shad Ahmed
12 Rajesh Naik & Darryl
13 Ravi Shankar & Mohan Begur
14 Saroj Parikh & Neeraj Shah
RESULTS - 1 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Narayanan Mudaliar 25 Won Neeraj Shah 2 
2
 Shibu Jose 25 Won Anurag Chanda 0 
3
 Ram Gopal 25 Won Dummy 0 
4
 Veerraju Dhavileswarapu 25 Won Shruti Shah 13 
5
 Hemant Khetade 25 Won Shashank Samraat 15 
6
 Mandar Deshpande 25 Won Srinivas Gade 15 
7
 Neil Khatu 25 Won Mritunjay Kumar 12 
8
 Naveen Chandran 23 Won Chakradhar Pillala 2 
9
 Hari Venkatesan 5  Rajeev Joshi 23 Won
10
 Sekhar Challa 25 Won Ravi Ravichandran 0 
11
 Atul Karecha 23 Won Sridhar Sundaram 8 
12
 Louis Fernandes 25 Won Ramakrishnan Balachandran 0 
13
 Sravanan Chandrababu 25 Won Saroj Parikh 0 
14
 Parag Pandit 24 Won Lamkhansuan Kuptong 14 
15
 Billy Stevens 10  Sarma Vadlamani 25 Won
16
 Sridhar Gallipelli 25 Won Ravi Vishnubhotla 4 
17
 Jayadev Suryadevara 25 Won Seyed Mowlana 0 
18
 Nilesh Mehta 25 Won Ashfaq Ur Rahman Mohammed 14 
19
 Kamal Umair Muzaffar 21 Won Dinesh Shetty 13 
20
 Shivaram Gowdagere 25 Won Dave Maccrellish 0 
21
 Manuel Coelho 25 Won Roshan Muhsin 7 
22
 Atul Bhave 25 Won Ankit Shah 4 
23
 Murali Balasubramanyam 25 Won Arun Bondali 16 
24
 Vishal Karangutkar 8  Aditya Chavali 25 Won
25
 Wajahatullah Mohammed 17 Won Shankar Venkateswaran 15 
26
 Subramanian L 22 Won Shashank Kadge 20 
27
 Umakanth Pandurangaiah 7  Sanjeewan Selludurai 25 Won
RESULTS - 2 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Sekhar Challa 0  Louis Fernandes 25 Won
2
 Sravanan Chandrababu 25 Won Ram Gopal 9 
3
 Jayadev Suryadevara 25 Won Shivaram Gowdagere 0 
4
 Shibu Jose 25 Won Narayanan Mudaliar 7 
5
 Naveen Chandran 0  Sridhar Gallipelli 25 Won
6
 Atul Bhave 25 Won Sanjeewan Selludurai 7 
7
 Rajeev Joshi 25 Won Manuel Coelho 12 
8
 Aditya Chavali 12  Sarma Vadlamani 16 Won
9
 Atul Karecha 11  Neil Khatu 25 Won
10
 Veerraju Dhavileswarapu 25 Won Nilesh Mehta 6 
11
 Hemant Khetade 25 Won Mandar Deshpande 4 
12
 Parag Pandit 25 Won Murali Balasubramanyam 0 
13
 Kamal Umair Muzaffar 25 Won Wajahatullah Mohammed 1 
14
 Subramanian L 25 Won Shankar Venkateswaran 3 
15
 Shashank Kadge 15  Dinesh Shetty 17 Won
16
 Arun Bondali 0  Lamkhansuan Kuptong 25 Won
17
 Shashank Samraat 25 Won Srinivas Gade 0 
18
 Mritunjay Kumar 25 Won Billy Stevens 1 
19
 Ashfaq Ur Rahman Mohammed 17 Won Shruti Shah 8 
20
 Sridhar Sundaram 25 Won Vishal Karangutkar 0 
21
 Umakanth Pandurangaiah 25 Won Ravi Vishnubhotla 1 
22
 Hari Venkatesan 20 Won Roshan Muhsin 12 
23
 Ankit Shah 25 Won Chakradhar Pillala 10 
24
 Neeraj Shah 10  Seyed Mowlana 25 Won
25
 Saroj Parikh 25 Won Dummy 0 
26
 Ravi Ravichandran 7  Ramakrishnan Balachandran 15 Won
27
 Anurag Chanda 25 Won Dave Maccrellish 6 
RESULTS - 3 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Shibu Jose 25 Won Sravanan Chandrababu 15 
2
 Jayadev Suryadevara 15  Louis Fernandes 24 Won
3
 Atul Bhave 9  Parag Pandit 13 Won
4
 Kamal Umair Muzaffar 25 Won Hemant Khetade 0 
5
 Rajeev Joshi 22 Won Neil Khatu 16 
6
 Sridhar Gallipelli 25 Won Veerraju Dhavileswarapu 8 
7
 Sarma Vadlamani 3  Subramanian L 16 Won
8
 Atul Karecha 24 Won Sanjeewan Selludurai 16 
9
 Nilesh Mehta 19 Won Lamkhansuan Kuptong 18 
10
 Shashank Samraat 10  Aditya Chavali 16 Won
11
 Mritunjay Kumar 8  Ram Gopal 25 Won
12
 Manuel Coelho 25 Won Narayanan Mudaliar 1 
13
 Sekhar Challa 25 Won Naveen Chandran 0 
14
 Shivaram Gowdagere 25 Won Saroj Parikh 0 
15
 Anurag Chanda 25 Won Hari Venkatesan 5 
16
 Ankit Shah 10  Dinesh Shetty 25 Won
17
 Murali Balasubramanyam 25 Won Ramakrishnan Balachandran 0 
18
 Seyed Mowlana 6  Mandar Deshpande 25 Won
19
 Wajahatullah Mohammed 22 Won Sridhar Sundaram 8 
20
 Umakanth Pandurangaiah 18  Ashfaq Ur Rahman Mohammed 25 Won
21
 Shashank Kadge 25 Won Shruti Shah 0 
22
 Shankar Venkateswaran 14  Billy Stevens 22 Won
23
 Ravi Vishnubhotla 13  Roshan Muhsin 20 Won
24
 Ravi Ravichandran 7  Arun Bondali 25 Won
25
 Srinivas Gade 20 Won Chakradhar Pillala 11 
26
 Neeraj Shah 25 Won Vishal Karangutkar 0 
27
 Dave Maccrellish 25 Won Dummy 0 
RESULTS - 4 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Rajeev Joshi 6  Sridhar Gallipelli 23 Won
2
 Hemant Khetade 25 Won Sarma Vadlamani 14 
3
 Kamal Umair Muzaffar 0  Louis Fernandes 25 Won
4
 Subramanian L 4  Jayadev Suryadevara 25 Won
5
 Shibu Jose 12  Parag Pandit 23 Won
6
 Sravanan Chandrababu 25 Won Neil Khatu 8 
7
 Anurag Chanda 25 Won Veerraju Dhavileswarapu 6 
8
 Atul Bhave 22 Won Manuel Coelho 11 
9
 Murali Balasubramanyam 5  Dinesh Shetty 25 Won
10
 Mandar Deshpande 7  Wajahatullah Mohammed 25 Won
11
 Nilesh Mehta 25 Won Shivaram Gowdagere 6 
12
 Sekhar Challa 25 Won Atul Karecha 6 
13
 Ram Gopal 25 Won Aditya Chavali 0 
14
 Narayanan Mudaliar 16  Hari Venkatesan 24 Won
15
 Ashfaq Ur Rahman Mohammed 5  Lamkhansuan Kuptong 25 Won
16
 Shashank Kadge 25 Won Shashank Samraat 0 
17
 Mritunjay Kumar 13  Sanjeewan Selludurai 14 Won
18
 Ramakrishnan Balachandran 20 Won Sridhar Sundaram 14 
19
 Naveen Chandran 25 Won Seyed Mowlana 17 
20
 Arun Bondali 4  Roshan Muhsin 25 Won
21
 Dave Maccrellish 20 Won Ankit Shah 15 
22
 Saroj Parikh 5  Umakanth Pandurangaiah 25 Won
23
 Srinivas Gade 0  Billy Stevens 25 Won
24
 Shruti Shah 8  Ravi Vishnubhotla 25 Won
25
 Ravi Ravichandran 25 Won Vishal Karangutkar 0 
26
 Dummy 0  Chakradhar Pillala 25 Won
27
 Neeraj Shah 15  Shankar Venkateswaran 20 Won
RESULTS - 5 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Anurag Chanda 25 Won Dinesh Shetty 7 
2
 Sridhar Gallipelli 25 Won Kamal Umair Muzaffar 2 
3
 Rajeev Joshi 0  Sravanan Chandrababu 25 Won
4
 Louis Fernandes 25 Won Parag Pandit 6 
5
 Atul Bhave 5  Sekhar Challa 25 Won
6
 Shibu Jose 14  Jayadev Suryadevara 17 Won
7
 Nilesh Mehta 21 Won Wajahatullah Mohammed 11 
8
 Hemant Khetade 23 Won Subramanian L 19 
9
 Veerraju Dhavileswarapu 10  Sarma Vadlamani 17 Won
10
 Ram Gopal 1  Lamkhansuan Kuptong 25 Won
11
 Murali Balasubramanyam 9  Manuel Coelho 22 Won
12
 Shivaram Gowdagere 25 Won Neil Khatu 9 
13
 Sanjeewan Selludurai 25 Won Mandar Deshpande 0 
14
 Atul Karecha 25 Won Ramakrishnan Balachandran 8 
15
 Umakanth Pandurangaiah 24 Won Roshan Muhsin 18 
16
 Naveen Chandran 5  Hari Venkatesan 25 Won
17
 Shashank Kadge 20 Won Ashfaq Ur Rahman Mohammed 13 
18
 Aditya Chavali 4  Dave Maccrellish 25 Won
19
 Billy Stevens 25 Won Ankit Shah 0 
20
 Mritunjay Kumar 25 Won Shankar Venkateswaran 9 
21
 Shashank Samraat 15  Narayanan Mudaliar 25 Won
22
 Ravi Vishnubhotla 15 Won Seyed Mowlana 12 
23
 Saroj Parikh 25 Won Ravi Ravichandran 0 
24
 Srinivas Gade 25 Won Neeraj Shah 3 
25
 Sridhar Sundaram 25 Won Arun Bondali 0 
26
 Dummy 0  Vishal Karangutkar 25 Won
27
 Chakradhar Pillala 25 Won Shruti Shah 1 
RESULTS - 6 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Parag Pandit 23 Won Jayadev Suryadevara 15 
2
 Atul Bhave 22 Won Shivaram Gowdagere 14 
3
 Sekhar Challa 25 Won Anurag Chanda 21 
4
 Sravanan Chandrababu 25 Won Nilesh Mehta 11 
5
 Subramanian L 0  Lamkhansuan Kuptong 25 Won
6
 Kamal Umair Muzaffar 25 Won Rajeev Joshi 7 
7
 Louis Fernandes 23 Won Sridhar Gallipelli 12 
8
 Wajahatullah Mohammed 21 Won Ram Gopal 19 
9
 Hemant Khetade 13  Shibu Jose 14 Won
10
 Sarma Vadlamani 8  Sanjeewan Selludurai 24 Won
11
 Umakanth Pandurangaiah 25 Won Dave Maccrellish 4 
12
 Shashank Kadge 18  Billy Stevens 22 Won
13
 Dinesh Shetty 20 Won Atul Karecha 19 
14
 Veerraju Dhavileswarapu 13  Neil Khatu 15 Won
15
 Murali Balasubramanyam 25 Won Mandar Deshpande 0 
16
 Ramakrishnan Balachandran 0  Mritunjay Kumar 25 Won
17
 Hari Venkatesan 13  Manuel Coelho 25 Won
18
 Roshan Muhsin 22 Won Narayanan Mudaliar 18 
19
 Saroj Parikh 5  Aditya Chavali 25 Won
20
 Srinivas Gade 11  Ankit Shah 14 Won
21
 Naveen Chandran 15  Ashfaq Ur Rahman Mohammed 16 Won
22
 Chakradhar Pillala 9  Shashank Samraat 25 Won
23
 Shankar Venkateswaran 25 Won Seyed Mowlana 3 
24
 Ravi Ravichandran 0  Neeraj Shah 25 Won
25
 Shruti Shah 25 Won Dummy 0 
26
 Ravi Vishnubhotla 25 Won Sridhar Sundaram 12 
27
 Arun Bondali 25 Won Vishal Karangutkar 0 
RESULTS - 7 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Nilesh Mehta 25 Won Sanjeewan Selludurai 14 
2
 Lamkhansuan Kuptong 14 Won Dinesh Shetty 10 
3
 Umakanth Pandurangaiah 25 Won Manuel Coelho 19 
4
 Billy Stevens 0  Rajeev Joshi 25 Won
5
 Louis Fernandes 20 Won Sravanan Chandrababu 12 
6
 Hemant Khetade 23 Won Wajahatullah Mohammed 10 
7
 Sekhar Challa 12  Kamal Umair Muzaffar 25 Won
8
 Parag Pandit 5  Sridhar Gallipelli 19 Won
9
 Jayadev Suryadevara 25 Won Anurag Chanda 0 
10
 Shibu Jose 25 Won Atul Bhave 9 
11
 Neil Khatu 25 Won Roshan Muhsin 3 
12
 Subramanian L 0  Ram Gopal 25 Won
13
 Sarma Vadlamani 15  Murali Balasubramanyam 24 Won
14
 Ashfaq Ur Rahman Mohammed 25 Won Dave Maccrellish 4 
15
 Shivaram Gowdagere 14  Atul Karecha 25 Won
16
 Aditya Chavali 8  Veerraju Dhavileswarapu 24 Won
17
 Naveen Chandran 25 Won Ankit Shah 0 
18
 Shashank Kadge 18 Won Ravi Vishnubhotla 7 
19
 Mritunjay Kumar 24 Won Hari Venkatesan 12 
20
 Narayanan Mudaliar 25 Won Mandar Deshpande 0 
21
 Ramakrishnan Balachandran 9  Shankar Venkateswaran 24 Won
22
 Sridhar Sundaram 25 Won Srinivas Gade 0 
23
 Arun Bondali 10  Chakradhar Pillala 19 Won
24
 Shashank Samraat 25 Won Saroj Parikh 12 
25
 Neeraj Shah 14  Shruti Shah 25 Won
26
 Vishal Karangutkar 0  Seyed Mowlana 25 Won
27
 Dummy 0  Ravi Ravichandran 25 Won
RESULTS OF TOURNAMENT 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES - Champions Group

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Louis Fernandes Won 25 25 0 Dinesh Shetty  0 1 0
 2 Sridhar Gallipelli Won 25 24 0 Atul Bhave  1 13 0
 3 Parag Pandit Won 25 25 0 Anurag Chanda  0 0 0
 4 Kamal Umair Muzaffar Won 16 14 25 Rajeev Joshi  9 21 1
 5 Sravanan Chandrababu Won 25 25 0 Umakanth Pandurangaiah  6 1 0
 6 Shibu Jose Won 25 25 0 Hemant Khetade  14 0 0
 7 Jayadev Suryadevara  15 5 0 Lamkhansuan Kuptong Won 18 25 0
 8 Sekhar Challa  11 13 0 Nilesh Mehta Won 18 17 0
           
           
 2 Sekhar Challa  0 0 0 Dinesh Shetty  0 0 0
 3 Jayadev Suryadevara  0 0 0 Atul Bhave  0 0 0
 4 Hemant Khetade  0 0 0 Anurag Chanda  0 0 0
 5 Umakanth Pandurangaiah  0 0 0 Rajeev Joshi  0 0 0
           
           
 0 Louis Fernandes Won 24 25 0 Nilesh Mehta  1 4 0
 1 Sridhar Gallipelli Won 25 22 24 Lamkhansuan Kuptong  0 25 12
 0 Parag Pandit  5 25 6 Shibu Jose Won 25 18 12
 0 Kamal Umair Muzaffar  22 3 0 Sravanan Chandrababu Won 25 25 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
           
           
 7 Kamal Umair Muzaffar Won 25 25 0 Nilesh Mehta  0 0 0
 8 Parag Pandit Won 25 25 0 Lamkhansuan Kuptong  0 0 0
           
           
 6 Louis Fernandes  0 0 0 Sravanan Chandrababu  0 0 0
 7 Sridhar Gallipelli  0 0 0 Shibu Jose  0 0 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 9 Lamkhansuan Kuptong Won 25 25 0 Nilesh Mehta  0 0 0
 8 Kamal Umair Muzaffar  0 0 0 Parag Pandit Won 25 25 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
           

RESULTS OF TOURNAMENT 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES - Group A

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 9 Sanjeewan Selludurai Won 25 25 0 Naveen Chandran  10 2 0
 10 Ashfaq Ur Rahman Mohammed  18 16 6 Sarma Vadlamani Won 16 25 18
 11 Wajahatullah Mohammed  25 14 10 Veerraju Dhavileswarapu Won 4 25 23
 12 Manuel Coelho  11 10 0 Shivaram Gowdagere Won 25 25 0
 13 Neil Khatu Won 25 25 0 Subramanian L  4 0 0
 14 Atul Karecha Won 20 25 0 Billy Stevens  12 11 0
 15 Ram Gopal Won 25 25 0 Murali Balasubramanyam  2 5 0
 16 Mritunjay Kumar Won 25 25 0 Shashank Kadge  0 4 0
           
           
 12 Shashank Kadge  0 0 0 Naveen Chandran  0 0 0
 13 Murali Balasubramanyam  0 0 0 Ashfaq Ur Rahman Mohammed  0 0 0
 14 Billy Stevens  0 0 0 Wajahatullah Mohammed  0 0 0
 15 Subramanian L  0 0 0 Manuel Coelho  0 0 0
           
           
 0 Sanjeewan Selludurai  0 10 0 Mritunjay Kumar Won 25 24 0
 9 Sarma Vadlamani  0 9 0 Ram Gopal Won 25 25 0
 0 Veerraju Dhavileswarapu  4 21 0 Atul Karecha Won 18 22 0
 0 Shivaram Gowdagere  1 0 0 Neil Khatu Won 25 25 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
           
           
 8 Shivaram Gowdagere  0 0 0 Sanjeewan Selludurai Won 25 25 0
 0 Veerraju Dhavileswarapu  0 0 0 Sarma Vadlamani Won 25 25 0
           
           
 16 Mritunjay Kumar  0 0 0 Neil Khatu  0 0 0
 1 Ram Gopal  0 0 0 Atul Karecha Won 25 25 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 0 Veerraju Dhavileswarapu  0 0 0 Shivaram Gowdagere  0 0 0
 0 Sanjeewan Selludurai  0 0 0 Sarma Vadlamani  0 0 0
 0 Ram Gopal  0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0 Atul Karecha  0 0 0
           
RESULTS - 1 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES GROUP B

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Sanjeewan 9  Manuel Coleho 17 Won
2
 Atul Bhave 25 Won Billy Stevens 0 
3
 Dinesh Shetty 17  Murali 21 Won
4
 Wjahat 13 Won Nayeem 10 
5
 Subbu 0  Shashank Kadge 25 Won

RESULTS - 2 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES GROUP B

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Atul Bhave 25 Won Shashank Kadge 0 
2
 Manuel Coleho 25 Won Murali 0 
3
 Nayeem 7  Sanjeewan 8 Won
4
 Billy Stevens 25 Won Subbu 0 
5
 Wjahat 20  Dinesh Shetty 22 Won

RESULTS - 3 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES GROUP B

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Billy Stevens 4  Dinesh Shetty 25 Won
2
 Sanjeewan 9  Wjahat 19 Won
3
 Atul Bhave 18 Won Manuel Coleho 17 
4
 Murali 10  Shashank Kadge 24 Won
5
 Nayeem 25 Won Subbu 0 

RESULTS - 4 OF 2015 - US NATIONALS - VA - SINGLES GROUP B

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Manuel Coleho 22 Won Shashank Kadge 5 
2
 Wjahat 25 Won Murali 0 
3
 Nayeem 0  Atul Bhave 25 Won
4
 Subbu 0  Dinesh Shetty 25 Won
5
 Sanjeewan 25 Won Billy Stevens 14 
RESULTS - 1 OF 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Vishal & Sridhar 25 Won Naveen & Mandar 0 
2
 Atul & Atul 25 Won Shankar & Ramakrishanan 0 
3
 Ram & Sekhar 25 Won Billy & Dave 2 
4
 Sarvanan & Nilesh 25 Won Saroj Parikh 0 
5
 Narayanan & Lamkhasuan 25 Won Chakri & Shashank 0 
6
 Dinesh & Anurag 25 Won Rajeev & Sridhar 14 
7
 Wajahat & Umair 25 Won Neeraj & Shruti 0 
8
 Subbu & Mritunjay 14  Nayeem & Sanjeevan 21 Won
9
 Louis & Manuel 25 Won Jayadev & Aditya 11 
10
 Hemant & Murali 24 Won Srinivas & Ravi 2 
11
 Shivaram & Shibu 25 Won Shashank & Sujitha 0 
12
 Umakanth & Parag 25 Won Hari & Ravi 7 
RESULTS - 2 OF 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Narayanan & Lamkhasuan 13  Shivaram & Shibu 25 Won
2
 Vishal & Sridhar 22 Won Wajahat & Umair 14 
3
 Atul & Atul 22 Won Sarvanan & Nilesh 14 
4
 Ram & Sekhar 24 Won Hemant & Murali 21 
5
 Umakanth & Parag 3  Louis & Manuel 23 Won
6
 Jayadev & Aditya 14 Won Hari & Ravi 8 
7
 Dinesh & Anurag 21 Won Nayeem & Sanjeevan 9 
8
 Srinivas & Ravi 0  Billy & Dave 25 Won
9
 Subbu & Mritunjay 0  Rajeev & Sridhar 25 Won
10
 Neeraj & Shruti 23 Won Shashank & Sujitha 16 
11
 Shankar & Ramakrishanan 16 Won Chakri & Shashank 13 
12
 Naveen & Mandar 25 Won Saroj Parikh 6 
RESULTS - 3 OF 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Louis & Manuel 18 Won Atul & Atul 14 
2
 Dinesh & Anurag 14 Won Shivaram & Shibu 11 
3
 Wajahat & Umair 11  Hemant & Murali 25 Won
4
 Narayanan & Lamkhasuan 20 Won Billy & Dave 18 
5
 Vishal & Sridhar 19 Won Ram & Sekhar 11 
6
 Umakanth & Parag 9  Nayeem & Sanjeevan 18 Won
7
 Sarvanan & Nilesh 25 Won Rajeev & Sridhar 17 
8
 Naveen & Mandar 15  Jayadev & Aditya 17 Won
9
 Shankar & Ramakrishanan 25 Won Neeraj & Shruti 8 
10
 Shashank & Sujitha 4  Hari & Ravi 25 Won
11
 Saroj Parikh 13  Srinivas & Ravi 14 Won
12
 Chakri & Shashank 1  Subbu & Mritunjay 25 Won
RESULTS - 4 OF 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Nayeem & Sanjeevan 12  Jayadev & Aditya 25 Won
2
 Hemant & Murali 18  Sarvanan & Nilesh 24 Won
3
 Louis & Manuel 22 Won Dinesh & Anurag 11 
4
 Vishal & Sridhar 17 Won Atul & Atul 15 
5
 Rajeev & Sridhar 20 Won Wajahat & Umair 17 
6
 Ram & Sekhar 22  Shivaram & Shibu 23 Won
7
 Narayanan & Lamkhasuan 21 Won Shankar & Ramakrishanan 3 
8
 Subbu & Mritunjay 23 Won Neeraj & Shruti 10 
9
 Umakanth & Parag 25 Won Billy & Dave 5 
10
 Srinivas & Ravi 3  Chakri & Shashank 25 Won
11
 Naveen & Mandar 16  Hari & Ravi 19 Won
12
 Saroj Parikh 25 Won Shashank & Sujitha 9 
RESULTS - 5 OF 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Umakanth & Parag 9 Won Rajeev & Sridhar 7 
2
 Ram & Sekhar 25 Won Nayeem & Sanjeevan 11 
3
 Subbu & Mritunjay 18  Hari & Ravi 25 Won
4
 Dinesh & Anurag 21 Won Jayadev & Aditya 17 
5
 Shivaram & Shibu 2  Sarvanan & Nilesh 25 Won
6
 Louis & Manuel 2  Vishal & Sridhar 25 Won
7
 Billy & Dave 10  Chakri & Shashank 12 Won
8
 Narayanan & Lamkhasuan 25 Won Atul & Atul 20 
9
 Naveen & Mandar 7  Wajahat & Umair 25 Won
10
 Saroj Parikh 21 Won Neeraj & Shruti 10 
11
 Srinivas & Ravi 25 Won Shashank & Sujitha 1 
12
 Hemant & Murali 25 Won Shankar & Ramakrishanan 5 
RESULTS - 1 OF 2015 - US NATIONALS - VA - WOMENS SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Bhavani & Roshini 0  Bakul & Shubhangi 9 Won
2
 Neha & Shruthi 21 Won Geetanjali & Nutan 12 
3
 Vaishali & Sushma 11 Won Tejasvini & Rani 6 

RESULTS - 2 OF 2015 - US NATIONALS - VA - WOMENS SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Bakul & Shubhangi 10  Tejasvini & Rani 12 Won
2
 Neha & Shruthi 25 Won Bhavani & Roshini 4 
3
 Vaishali & Sushma 4  Geetanjali & Nutan 10 Won

RESULTS - 3 OF 2015 - US NATIONALS - VA - WOMENS SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Neha & Shruthi 8  Vaishali & Sushma 15 Won
2
 Bakul & Shubhangi 16 Won Geetanjali & Nutan 7 
3
 Bhavani & Roshini 4  Tejasvini & Rani 17 Won

RESULTS - 4 OF 2015 - US NATIONALS - VA - WOMENS SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Vaishali & Sushma 2  Bakul & Shubhangi 7 Won
2
 Tejasvini & Rani 16 Won Neha & Shruthi 8 
3
 Geetanjali & Nutan 16 Won Bhavani & Roshini 5 
RESULTS OF TOURNAMENT 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES - Champions Group

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Vishal & Sridhar Won 25 25 0 Jayadev & Aditya  7 0 0
 2 Louis & Manuel Won 25 24 0 Ram & Sekhar  19 16 0
 3 Dinesh & Anurag  20 0 19 Shivaram & Shibu Won 15 25 21
 4 Sarvanan & Nilesh Won 21 25 0 Narayanan & Lamkhasuan  15 10 0
           
           
 2 Narayanan & Lamkhasuan  0 0 0 Jayadev & Aditya  0 0 0
 3 Dinesh & Anurag  0 0 0 Ram & Sekhar  0 0 0
           
           
 0 Vishal & Sridhar Won 10 25 25 Sarvanan & Nilesh  24 19 2
 1 Louis & Manuel Won 25 25 0 Shivaram & Shibu  0 0 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 5 Shivaram & Shibu  0 0 0 Sarvanan & Nilesh  0 0 0
 4 Vishal & Sridhar  0 0 0 Louis & Manuel  0 0 0
           

RESULTS OF TOURNAMENT 2015 - US NATIONALS - VA - DOUBLES - Group A

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 5 Hemant & Murali Won 24 25 0 Shankar & Ramakrishanan  4 4 0
 6 Umakanth & Parag  20 14 0 Wajahat & Umair Won 23 18 0
 7 Hari & Ravi  8 0 0 Nayeem & Sanjeevan Won 25 16 0
 8 Atul & Atul Won 25 18 0 Rajeev & Sridhar  0 16 0
           
           
 2 Rajeev & Sridhar  0 0 0 Shankar & Ramakrishanan  0 0 0
 3 Hari & Ravi  0 0 0 Umakanth & Parag  0 0 0
           
           
 0 Hemant & Murali  16 4 0 Atul & Atul Won 17 18 0
 1 Wajahat & Umair Won 25 25 0 Nayeem & Sanjeevan  0 0 0
           
           
 0   0 0 0   0 0 0
 0   0 0 0   0 0 0
 4 Nayeem & Sanjeevan  0 0 0 Hemant & Murali  0 0 0
 0 Atul & Atul Won 25 25 0 Wajahat & Umair  7 8 0