Singles Top 4

  • 1. Ram Gopal
  • 2. Sridhar Galipelli
  • 3. Shivaram Gowdagere
  • 4. Veerraju Dhavileswarapu
Final Singles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Sridhar Gallipeli
2 Francis D'Costa
3 Wajahat Mohammed
4 Sekhar Challa
5 Atul Kharecha
6 Moaz Shaikh
7 Ravi Shankar
8 Shashank Kadge
9 Shivram Gowdagere
10 Madhu Rao
11 Parag Pandit
12 Bala D.
13 Avinash Deshpande
14 Murali B.
15 Siddhart Baddam
16 Subbu L.
17 Kamal Daga
18 Mohammad Khader
19 Seetaram Srungaram
20 Atul Bhave
21 Palani Sundaram
22 Shad Ahmed
23 Mohammed Shamshaddin
24 Hasmukh Patel
25 Ashwin Shah
26 Nayeem
27 Derrick Silveira
28 Saroj Parikh
29 Mahmood Ahmed
30 Ravi T.
31 Kartik Challa
32 Neeraj Nargund
33 Darryl
34 Rajesh Naik
35 Neeraj Shah
36 Dinesh P.
37 Trideep
Final Doubles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Francis D'Costa & Moaz Shaikh
2 Sekhar Challa & Madhu Rao
3 Bala D. & Derrick Silveira
4 Atul Bhave & Parag Pandit
5 Atul Kharecha & Sridhar Gallipeli
6 Shivaram Gowdagere & Subbu L.
7 Palani Sundaram & Murali B.
8 Seetaram Srungaram & Ravi T.
9 Wajahat Mohammed & Mohammad Khader
10 Neeraj Nargund & Avneesh Limaye
11 Nayeem - Shad Ahmed
12 Rajesh Naik & Darryl
13 Ravi Shankar & Mohan Begur
14 Saroj Parikh & Neeraj Shah
RESULTS - 1 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 NEIL KHATU 25 Won RAVI VISHNUBHOTLA 0 
2
 Subbu 25 Won NIMISH SHAH 0 
3
 Madhu Rao 25 Won Geeta Pandit 0 
4
 ATUL BHAVE 25 Won Shashikant Nargund 0 
5
 HEMANT KHETADE 20 Won NITIN PATWARDHAN 9 
6
 VISHAL KARANGUTKAR 22 Won Aditya Chavali 9 
7
 SEKHAR CHALLA 25 Won Avaneesh Limaye 0 
8
 Shivaram Gawdagere 19 Won Murali B 9 
9
 SHIBU JOSE 25 Won SAROJ PARIKH 0 
10
 NILESH MEHTA 15 Won HASMUKH PATEL 13 
11
 Sridhar Galipelli 13 Won Umakanth Pandurangaiah 11 
12
 Parag Pandit 19 Won Srinivas Gade 17 
13
 Wajahat Mohammed 25 Won Dummy  0 
14
 Snehal Mehta 25 Won Palani Sundaram 4 
15
 JAYADEV SURYADEVARA 21 Won Neeraj Nargund 13 
16
 RAMGOPAL  15 Won KAMAL DAGA 7 
17
 ATUL KHARECHA 25 Won Veerraju Dhavileswarapu 6 
RESULTS - 2 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Subbu 19  SHIBU JOSE 24 Won
2
 NEIL KHATU 25 Won Wajahat Mohammed 0 
3
 ATUL BHAVE 17  SEKHAR CHALLA 23 Won
4
 Madhu Rao 25 Won Snehal Mehta 14 
5
 ATUL KHARECHA 2  VISHAL KARANGUTKAR 25 Won
6
 HEMANT KHETADE 23 Won Shivaram Gawdagere 20 
7
 RAMGOPAL  25 Won JAYADEV SURYADEVARA 16 
8
 Sridhar Galipelli 25 Won Parag Pandit 17 
9
 NILESH MEHTA 25 Won Umakanth Pandurangaiah 0 
10
 KAMAL DAGA 23 Won Neeraj Nargund 6 
11
 Srinivas Gade 20 Won HASMUKH PATEL 15 
12
 Murali B 24 Won NITIN PATWARDHAN 7 
13
 Aditya Chavali 6  Veerraju Dhavileswarapu 25 Won
14
 Geeta Pandit 2  RAVI VISHNUBHOTLA 25 Won
15
 Palani Sundaram 19 Won SAROJ PARIKH 15 
16
 Avaneesh Limaye 20 Won NIMISH SHAH 13 
17
 Dummy  0  Shashikant Nargund 25 Won
RESULTS - 3 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 RAMGOPAL  20 Won Madhu Rao 15 
2
 VISHAL KARANGUTKAR 4  SHIBU JOSE 25 Won
3
 HEMANT KHETADE 18  Sridhar Galipelli 25 Won
4
 NEIL KHATU 15  SEKHAR CHALLA 18 Won
5
 NILESH MEHTA 9  ATUL BHAVE 23 Won
6
 ATUL KHARECHA 25 Won Parag Pandit 17 
7
 Snehal Mehta 0  Shivaram Gawdagere 25 Won
8
 Subbu 22 Won KAMAL DAGA 11 
9
 Wajahat Mohammed 25 Won JAYADEV SURYADEVARA 4 
10
 RAVI VISHNUBHOTLA 19 Won Avaneesh Limaye 14 
11
 Veerraju Dhavileswarapu 25 Won Palani Sundaram 12 
12
 Shashikant Nargund 0  Umakanth Pandurangaiah 25 Won
13
 Murali B 17  Srinivas Gade 22 Won
14
 HASMUKH PATEL 0  NITIN PATWARDHAN 25 Won
15
 Geeta Pandit 0  Neeraj Nargund 25 Won
16
 SAROJ PARIKH 13  Aditya Chavali 18 Won
17
 NIMISH SHAH 25 Won Dummy  0 
RESULTS - 4 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 VISHAL KARANGUTKAR 24 Won HEMANT KHETADE 10 
2
 RAMGOPAL  12  Sridhar Galipelli 23 Won
3
 Subbu 10 Won ATUL KHARECHA 9 
4
 Veerraju Dhavileswarapu 9  Wajahat Mohammed 25 Won
5
 SEKHAR CHALLA 24 Won SHIBU JOSE 7 
6
 NEIL KHATU 24 Won ATUL BHAVE 15 
7
 NILESH MEHTA 25 Won RAVI VISHNUBHOTLA 4 
8
 JAYADEV SURYADEVARA 25 Won Avaneesh Limaye 1 
9
 Shivaram Gawdagere 25 Won Madhu Rao 0 
10
 Parag Pandit 14  Umakanth Pandurangaiah 19 Won
11
 Murali B 25 Won Snehal Mehta 6 
12
 Palani Sundaram 25 Won NIMISH SHAH 0 
13
 Shashikant Nargund 0  Neeraj Nargund 25 Won
14
 Srinivas Gade 10  KAMAL DAGA 17 Won
15
 Aditya Chavali 15 Won NITIN PATWARDHAN 8 
16
 Geeta Pandit 25 Won Dummy  0 
17
 HASMUKH PATEL 0  SAROJ PARIKH 25 Won
RESULTS - 5 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 SEKHAR CHALLA 4  Sridhar Galipelli 24 Won
2
 ATUL BHAVE 19 Won HEMANT KHETADE 14 
3
 NEIL KHATU 21 Won SHIBU JOSE 12 
4
 RAMGOPAL  23 Won VISHAL KARANGUTKAR 22 
5
 Subbu 5  Shivaram Gawdagere 25 Won
6
 Wajahat Mohammed 0  NILESH MEHTA 25 Won
7
 KAMAL DAGA 6  ATUL KHARECHA 25 Won
8
 Veerraju Dhavileswarapu 13  Madhu Rao 24 Won
9
 RAVI VISHNUBHOTLA 17 Won Murali B 14 
10
 Srinivas Gade 10  Palani Sundaram 24 Won
11
 Aditya Chavali 13  Neeraj Nargund 16 Won
12
 Avaneesh Limaye 22 Won SAROJ PARIKH 14 
13
 Umakanth Pandurangaiah 25 Won JAYADEV SURYADEVARA 18 
14
 NIMISH SHAH 25 Won Shashikant Nargund 0 
15
 Parag Pandit 25 Won Snehal Mehta 0 
16
 HASMUKH PATEL 25 Won Dummy  0 
17
 NITIN PATWARDHAN 25 Won Geeta Pandit 0 
RESULTS - 6 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 NILESH MEHTA 10  Shivaram Gawdagere 24 Won
2
 Umakanth Pandurangaiah 25 Won RAVI VISHNUBHOTLA 10 
3
 Wajahat Mohammed 25 Won Neeraj Nargund 0 
4
 Palani Sundaram 10  HEMANT KHETADE 25 Won
5
 Sridhar Galipelli 21 Won NEIL KHATU 8 
6
 SEKHAR CHALLA 9  RAMGOPAL  21 Won
7
 ATUL BHAVE 25 Won SHIBU JOSE 10 
8
 Aditya Chavali 14  Srinivas Gade 25 Won
9
 VISHAL KARANGUTKAR 25 Won Subbu 6 
10
 ATUL KHARECHA 25 Won Madhu Rao 10 
11
 JAYADEV SURYADEVARA 25 Won KAMAL DAGA 0 
12
 HASMUKH PATEL 7  Snehal Mehta 25 Won
13
 NITIN PATWARDHAN 25 Won NIMISH SHAH 0 
14
 Parag Pandit 10  Veerraju Dhavileswarapu 25 Won
15
 Murali B 25 Won Avaneesh Limaye 2 
16
 Geeta Pandit 25 Won Shashikant Nargund 0 
17
 Dummy  0  SAROJ PARIKH 25 Won
RESULTS - 7 OF 2014 - US NATIONAL SINGLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Umakanth Pandurangaiah 15  Wajahat Mohammed 25 Won
2
 SEKHAR CHALLA 24 Won NILESH MEHTA 16 
3
 RAVI VISHNUBHOTLA 0  Veerraju Dhavileswarapu 25 Won
4
 Sridhar Galipelli 12 Won Shivaram Gawdagere 9 
5
 Murali B 23 Won Palani Sundaram 12 
6
 SHIBU JOSE 25 Won Madhu Rao 15 
7
 Neeraj Nargund 24 Won NITIN PATWARDHAN 6 
8
 RAMGOPAL  25 Won NEIL KHATU 12 
9
 ATUL KHARECHA 19 Won HEMANT KHETADE 12 
10
 VISHAL KARANGUTKAR 21 Won ATUL BHAVE 6 
11
 Geeta Pandit 0  SAROJ PARIKH 25 Won
12
 JAYADEV SURYADEVARA 14 Won Subbu 13 
13
 Parag Pandit 25 Won KAMAL DAGA 5 
14
 Shashikant Nargund 0  Aditya Chavali 25 Won
15
 NIMISH SHAH 17 Won HASMUKH PATEL 13 
16
 Srinivas Gade 22 Won Snehal Mehta 10 
17
 Dummy  0  Avaneesh Limaye 25 Won
RESULTS OF TOURNAMENT 2014 - US NATIONAL SINGLES - Group A

VENUE TEAM1 Stat Pt1 Pt2 Pt3 TEAM2 Stat Pt1 Pt2 Pt3
1 Sridhar Galipelli Won 25 25 0 Neeraj Nargund   1 6 0
2 RAMGOPAL Won 25 19 0 Murali B   7 10 0
3 SEKHAR CHALLA   25 0 16 Veerraju Dhavileswarapu Won 1 25 20
4 VISHAL KARANGUTKAR Won 19 25 0 ATUL BHAVE   15 0 0
5 Shivaram Gawdagere Won 25 25 0 Umakanth Pandurangaiah   0 0 0
6 Wajahat Mohammed   17 8 0 SHIBU JOSE Won 21 25 0
7 ATUL KHARECHA   10 8 0 JAYADEV SURYADEVARA Won 20 25 0
8 NEIL KHATU Won 24 15 25 NILESH MEHTA   5 20 11
                     
                     
3 NILESH MEHTA Won 25 25 0 Neeraj Nargund   0 0 0
0 ATUL KHARECHA Won 17 25 0 Murali B   9 10 0
0 Wajahat Mohammed   5 13 0 SEKHAR CHALLA Won 24 25 0
0 Umakanth Pandurangaiah   19 5 0 ATUL BHAVE Won 22 25 0
                     
                     
0 Sridhar Galipelli Won 19 25 0 NEIL KHATU   13 6 0
0 RAMGOPAL Won 25 16 0 JAYADEV SURYADEVARA   3 11 0
0 Veerraju Dhavileswarapu Won 18 19 20 SHIBU JOSE   11 25 16
0 VISHAL KARANGUTKAR   12 22 15 Shivaram Gawdagere Won 21 12 21
                     
                     
2 Umakanth Pandurangaiah Won 25 25 0 Neeraj Nargund   0 0 0
0 Wajahat Mohammed   20 11 0 Murali B Won 21 25 0
                     
                     
0 NILESH MEHTA Won 24 0 15 ATUL BHAVE   10 25 13
1 ATUL KHARECHA   0 0 0 SEKHAR CHALLA Won 25 25 0
                     
                     
0 VISHAL KARANGUTKAR Won 25 25 0 NEIL KHATU   0 0 0
0 SHIBU JOSE   25 24 24 JAYADEV SURYADEVARA Won 24 25 25
                     
                     
0 Sridhar Galipelli Won 11 21 25 Shivaram Gawdagere   19 6 5
0 RAMGOPAL Won 20 25 0 Veerraju Dhavileswarapu   5 16 0
                     
                     
9 Wajahat Mohammed Won 25 25 0 Neeraj Nargund   0 0 0
7 Umakanth Pandurangaiah Won 25 25 0 Murali B   0 0 0
0 ATUL KHARECHA Won 25 25 0 ATUL BHAVE   2 2 0
6 NILESH MEHTA Won 25 25 0 SEKHAR CHALLA   0 0 0
5 SHIBU JOSE Won 25 25 0 NEIL KHATU   0 0 0
4 VISHAL KARANGUTKAR   0 0 0 JAYADEV SURYADEVARA Won 25 25 0
0 Veerraju Dhavileswarapu   4 11 0 Shivaram Gawdagere Won 20 25 0
0 Sridhar Galipelli 9 4 0 RAMGOPAL Won 22 25 0

RESULTS OF TOURNAMENT 2014 - US NATIONAL SINGLES - Group B

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 9 Srinivas Gade Won 25 25 0 HASMUKH PATEL  0 0 0
 10 HEMANT KHETADE Won 25 26 0 Geeta Pandit  0 0 0
 11 Parag Pandit  0 0 0 Snehal Mehta Won 25 25 0
 12 Subbu Won 25 25 0 KAMAL DAGA  0 0 0
 13 Madhu Rao Won 25 25 0 NIMISH SHAH  6 5 0
 14 RAVI VISHNUBHOTLA Won 24 0 0 SAROJ PARIKH  12 0 0
 15 Aditya Chavali Won 25 25 0 NITIN PATWARDHAN  0 0 0
 16 Palani Sundaram  0 0 0 Avaneesh Limaye Won 25 25 0
           
           
 10 Palani Sundaram Won 25 25 0 HASMUKH PATEL  0 0 0
 11 NITIN PATWARDHAN Won 25 25 0 Geeta Pandit  0 0 0
 12 SAROJ PARIKH Won 25 25 0 Parag Pandit  0 0 0
 13 NIMISH SHAH Won 25 25 0 KAMAL DAGA  0 0 0
           
           
 0 Srinivas Gade Won 20 25 0 Avaneesh Limaye  9 0 0
 8 HEMANT KHETADE Won 25 25 0 Aditya Chavali  0 0 0
 0 Snehal Mehta Won 25 14 14 RAVI VISHNUBHOTLA  13 15 12
 9 Subbu  0 23 11 Madhu Rao Won 25 19 19
           
           
 3 KAMAL DAGA Won 25 25 0 HASMUKH PATEL  0 0 0
 5 Parag Pandit Won 25 25 0 Geeta Pandit  0 0 0
           
           
 0 Palani Sundaram Won 25 25 0 NIMISH SHAH  0 0 0
 6 NITIN PATWARDHAN Won 25 25 0 SAROJ PARIKH  0 0 0
           
           
 15 Subbu Won 25 25 0 Avaneesh Limaye  0 0 0
 16 RAVI VISHNUBHOTLA Won 25 25 0 Aditya Chavali  0 0 0
           
           
 0 Srinivas Gade  12 0 0 Madhu Rao Won 10 25 25
 14 HEMANT KHETADE Won 25 25 0 Snehal Mehta  0 10 0
           
           
 0 Geeta Pandit  0 0 0 HASMUKH PATEL Won 25 25 0
 0 KAMAL DAGA  0 0 0 Parag Pandit Won 25 25 0
 0 SAROJ PARIKH Won 25 25 0 NIMISH SHAH  0 0 0
 0 Palani Sundaram  0 0 0 NITIN PATWARDHAN  0 0 0
 4 Aditya Chavali Won 25 25 0 Avaneesh Limaye  0 0 0
 7 Subbu Won 25 25 0 RAVI VISHNUBHOTLA  0 0 0
 1 Snehal Mehta Won 25 25 0 Srinivas Gade  0 0 0
 0 Madhu Rao Won 25 25 0 HEMANT KHETADE  9 13 0
           
RESULTS - 1 OF 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Atul - Atul 25 Won Umakanth - Saroj 0 
2
 Vishal - Sridhar 25 Won Venkata - Srinivas G 0 
3
 Ram G - Sekhar 25 Won Dummy 0 
4
 Subbu - Murali 25 Won Mit - Neil 0 
5
 Hemant - Shibu 17 Won Avaneesh - Neeraj 13 
6
 Neil - Wajahat 25 Won Aditya - Madhu 0 
7
 Nilesh - Snehal 10  Nitin - Parag 24 Won
8
 Shiv & Jay 20 Won Ravi V - Raju V 15 
RESULTS - 2 OF 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Neil - Wajahat 25 Won Ram G - Sekhar 12 
2
 Subbu - Murali 20  Atul - Atul 22 Won
3
 Vishal - Sridhar 23 Won Nitin - Parag 14 
4
 Shiv & Jay 7  Hemant - Shibu 21 Won
5
 Nilesh - Snehal 23 Won Venkata - Srinivas G 14 
6
 Avaneesh - Neeraj 0  Ravi V - Raju V 25 Won
7
 Mit - Neil 12  Umakanth - Saroj 16 Won
8
 Aditya - Madhu 25 Won Dummy 0 
RESULTS - 3 OF 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Vishal - Sridhar 23 Won Hemant - Shibu 22 
2
 Nitin - Parag 23  Shiv & Jay 25 Won
3
 Neil - Wajahat 9  Atul - Atul 25 Won
4
 Aditya - Madhu 18 Won Umakanth - Saroj 7 
5
 Subbu - Murali 13  Ram G - Sekhar 25 Won
6
 Ravi V - Raju V 9  Nilesh - Snehal 18 Won
7
 Avaneesh - Neeraj 19 Won Venkata - Srinivas G 14 
8
 Mit - Neil 25 Won Dummy 0 
RESULTS - 4 OF 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Aditya - Madhu 7  Nilesh - Snehal 25 Won
2
 Neil - Wajahat 25 Won Hemant - Shibu 11 
3
 Umakanth - Saroj 25 Won Ravi V - Raju V 14 
4
 Atul - Atul 22  Vishal - Sridhar 24 Won
5
 Avaneesh - Neeraj 10  Mit - Neil 17 Won
6
 Shiv & Jay 25 Won Ram G - Sekhar 8 
7
 Venkata - Srinivas G 25 Won Dummy 0 
8
 Nitin - Parag 10  Subbu - Murali 25 Won
RESULTS - 5 OF 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUE
TEAM1
SCORE
STATUSTEAM2
SCORE
STATUS
1
 Subbu - Murali 19 Won Aditya - Madhu 14 
2
 Ram G - Sekhar 25 Won Umakanth - Saroj 4 
3
 Nilesh - Snehal 25 Won Hemant - Shibu 18 
4
 Ravi V - Raju V 25 Won Venkata - Srinivas G 9 
5
 Vishal - Sridhar 21 Won Neil - Wajahat 7 
6
 Mit - Neil 11  Nitin - Parag 25 Won
7
 Atul - Atul 20 Won Shiv & Jay 18 
8
 Avaneesh - Neeraj 25 Won Dummy 0 
STANDINGS - 5 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
RANKTEAM NAMESTATETOTAL RNDSTOTAL PTSOPP. PTSTOTAL NET DIFF.
1
Sekhar - Madhu 
5
102695
2
Francis - Moaz ON
5
83437
3
Bala - Ricky 
5
6346
4
Atul - Parag NJ
5
63213
5
Subbu - Shivram NC
5
62638
6
Palani - Murli NJ
5
62224
7
Atul - Sridhar 
5
62223
8
Seetaram - Ravi T 
5
6149
9
Wajahat - Khadar ON
5
426-27
10
Neeraj - Avneesh NJ
5
422-10
11
Nayeem - Shad 
5
228-32
12
Rajesh - Darryl 
5
224-69
13
Ravi - Mohan 
5
220-52
14
Neeraj S - Saroj 
5
220-55
RESULTS OF TOURNAMENT 2014 - US OPEN DOUBLES

VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Vishal - Sridhar Won 25 16 0 Nitin - Parag  6 14 0
 2 Atul - Atul  13 15 0 Ram G - Sekhar Won 23 22 0
 3 Nilesh - Snehal  14 1 0 Shiv & Jay Won 16 21 0
 4 Neil - Wajahat Won 25 5 21 Subbu - Murali  9 24 19
           
           
 0 Subbu - Murali  20 25 8 Nitin - Parag Won 21 0 25
 0 Nilesh - Snehal Won 13 24 25 Atul - Atul  20 16 15
           
           
 0 Vishal - Sridhar Won 16 24 25 Neil - Wajahat  20 17 16
 0 Ram G - Sekhar Won 25 25 0 Shiv & Jay  10 1 0
           
           
 4 Atul - Atul Won 25 25 0 Subbu - Murali  0 0 0
 3 Nitin - Parag  0 0 0 Nilesh - Snehal  0 0 0
 1 Shiv & Jay  0 0 0 Neil - Wajahat  0 0 0
 0 Vishal - Sridhar Won 25 25 0 Ram G - Sekhar  12 6 0