Singles Top 4

  • 1. Saravanan Babu
  • 2. Sridhar Galipelli
  • 3. Shivaram Gowdagere
  • 4. Vishal Karangutkar
Final Singles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Sridhar Gallipeli
2 Francis D'Costa
3 Wajahat Mohammed
4 Sekhar Challa
5 Atul Kharecha
6 Moaz Shaikh
7 Ravi Shankar
8 Shashank Kadge
9 Shivram Gowdagere
10 Madhu Rao
11 Parag Pandit
12 Bala D.
13 Avinash Deshpande
14 Murali B.
15 Siddhart Baddam
16 Subbu L.
17 Kamal Daga
18 Mohammad Khader
19 Seetaram Srungaram
20 Atul Bhave
21 Palani Sundaram
22 Shad Ahmed
23 Mohammed Shamshaddin
24 Hasmukh Patel
25 Ashwin Shah
26 Nayeem
27 Derrick Silveira
28 Saroj Parikh
29 Mahmood Ahmed
30 Ravi T.
31 Kartik Challa
32 Neeraj Nargund
33 Darryl
34 Rajesh Naik
35 Neeraj Shah
36 Dinesh P.
37 Trideep
Final Doubles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Francis D'Costa & Moaz Shaikh
2 Sekhar Challa & Madhu Rao
3 Bala D. & Derrick Silveira
4 Atul Bhave & Parag Pandit
5 Atul Kharecha & Sridhar Gallipeli
6 Shivaram Gowdagere & Subbu L.
7 Palani Sundaram & Murali B.
8 Seetaram Srungaram & Ravi T.
9 Wajahat Mohammed & Mohammad Khader
10 Neeraj Nargund & Avneesh Limaye
11 Nayeem - Shad Ahmed
12 Rajesh Naik & Darryl
13 Ravi Shankar & Mohan Begur
14 Saroj Parikh & Neeraj Shah
RESULTS - 1 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Madhu 16 Won Hemant  12 
2
 Bala 22 Won Nitin  5 
3
 Vishal 25 Won Aditya 5 
4
 Neil Khatu 25 Won Mohanathas 5 
5
 Atul Bhave 10  Elango 16 Won
6
 Anurag 22 Won Nayeem 3 
7
 Parag 25 Won Avinash 8 
8
 Subbu 12  Thomas 21 Won
9
 Jayadev 25 Won Saroj 1 
10
 Sridhar 24 Won Palani 13 
11
 Atul K 25 Won SureshKumar 7 
12
 Sekhar 25 Won Khader 0 
13
 Shivaram  25 Won Hasmukh 0 
14
 Wajahat 25 Won Ravi  8 
15
 Moaz 25 Won Madhukar 0 
16
 Sarvanan 25 Won Purna 0 
17
 Louis 19 Won Seetaram 11 
RESULTS - 2 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Sekhar 12  Moaz 24 Won
2
 Sarvanan 23 Won Shivaram  22 
3
 Neil Khatu 19 Won Anurag 16 
4
 Jayadev 23 Won Vishal 11 
5
 Atul K 25 Won Wajahat 5 
6
 Parag 12  Bala 25 Won
7
 Sridhar 24 Won Thomas 16 
8
 Louis 25 Won Elango 5 
9
 Madhu 2  Atul Bhave 25 Won
10
 Hemant  25 Won Seetaram 0 
11
 Subbu 12  Palani 23 Won
12
 Nitin  25 Won Avinash 10 
13
 Ravi  16 Won SureshKumar 13 
14
 Nayeem 17 Won Aditya 6 
15
 Mohanathas 25 Won Saroj 0 
16
 Hasmukh 10  Madhukar 22 Won
17
 Purna 24 Won Khader 16 
RESULTS - 3 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Sarvanan 19 Won Neil Khatu 13 
2
 Sridhar 11 Won Atul K 6 
3
 Moaz 6  Bala 24 Won
4
 Anurag 21 Won Wajahat 16 
5
 Jayadev 0  Louis 25 Won
6
 Elango 2  Shivaram  25 Won
7
 Atul Bhave 5  Sekhar 15 Won
8
 Vishal 25 Won Mohanathas 6 
9
 Parag 23 Won Thomas 11 
10
 Madhukar 6  Purna 20 Won
11
 Madhu 25 Won Nayeem 9 
12
 Hemant  15 Won Ravi  10 
13
 Palani 9  Nitin  18 Won
14
 SureshKumar 14  Seetaram 19 Won
15
 Aditya 0  Avinash 25 Won
16
 Saroj 1  Subbu 25 Won
17
 Khader 5  Hasmukh 11 Won
RESULTS - 4 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Louis 24 Won Sridhar 6 
2
 Moaz 11  Neil Khatu 17 Won
3
 Shivaram  20 Won Parag 14 
4
 Bala 11  Sarvanan 25 Won
5
 Anurag 25 Won Purna 0 
6
 Jayadev 18 Won Nitin  10 
7
 Atul K 25 Won Hemant  8 
8
 Sekhar 25 Won Palani 0 
9
 Madhukar 20 Won Seetaram 12 
10
 Madhu 18  Vishal 25 Won
11
 Thomas 13  Elango 17 Won
12
 Atul Bhave 23 Won Wajahat 14 
13
 Avinash 8  Mohanathas 15 Won
14
 Hasmukh 0  Subbu 25 Won
15
 Nayeem 6  Ravi  18 Won
16
 Khader 13  SureshKumar 20 Won
17
 Aditya 1  Saroj 25 Won
RESULTS - 5 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Jayadev 25 Won Shivaram  20 
2
 Sekhar 5  Elango 20 Won
3
 Sarvanan 5  Louis 24 Won
4
 Moaz 25 Won Purna 11 
5
 Neil Khatu 22 Won Bala 8 
6
 Atul K 15  Vishal 25 Won
7
 Mohanathas 23 Won Madhu 16 
8
 Sridhar 10 Won Anurag 6 
9
 Hemant  25 Won Nitin  18 
10
 Atul Bhave 11  Parag 24 Won
11
 Madhukar 9  Ravi  18 Won
12
 Palani 25 Won Thomas 5 
13
 Subbu 9  Wajahat 25 Won
14
 Saroj 22 Won Hasmukh 11 
15
 Khader 15 Won Aditya 14 
16
 Seetaram 23 Won Nayeem 19 
17
 Avinash 3  SureshKumar 16 Won
RESULTS - 6 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Elango 25 Won Anurag 11 
2
 Mohanathas 6  Hemant  25 Won
3
 Ravi  23 Won Atul Bhave 6 
4
 Sekhar 25 Won Parag 13 
5
 Sridhar 16 Won Vishal 11 
6
 Louis 25 Won Neil Khatu 4 
7
 Sarvanan 23 Won Jayadev 20 
8
 Bala 7  Shivaram  18 Won
9
 Atul K 25 Won Moaz 10 
10
 Wajahat 9  Nitin  22 Won
11
 Madhukar 6  SureshKumar 24 Won
12
 Madhu 25 Won Seetaram 8 
13
 Saroj 25 Won Thomas 5 
14
 Purna 6  Palani 16 Won
15
 Subbu 15  Avinash 22 Won
16
 Khader 24 Won Nayeem 6 
17
 Aditya 16  Hasmukh 22 Won
RESULTS - 7 OF 2014 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Bala 15  Mohanathas 24 Won
2
 Palani 8  Parag 25 Won
3
 Atul K 14 Won Elango 12 
4
 Louis 25 Won Shivaram  15 
5
 Sekhar 25 Won Ravi  4 
6
 Sarvanan 25 Won Sridhar 6 
7
 Moaz 18  Anurag 19 Won
8
 Jayadev 4  Neil Khatu 25 Won
9
 Madhu 25 Won Saroj 4 
10
 Wajahat 25 Won Purna 8 
11
 Vishal 13  Hemant  19 Won
12
 Subbu 20 Won Khader 10 
13
 Atul Bhave 25 Won Seetaram 0 
14
 Madhukar 5  Avinash 18 Won
15
 Nitin  19 Won SureshKumar 10 
16
 Nayeem 25 Won Hasmukh 7 
17
 Aditya 21 Won Thomas 20 
STANDINGS - 7 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
RANKTEAM NAMESTATETOTAL RNDSTOTAL PTSOPP. PTSTOTAL NET DIFF.
1
Sridhar NJ
7
1264115
2
Francis ON
7
126276
3
Wajahat ON
7
125671
4
Atul K 
7
106648
5
Sekhar  
7
105686
6
Moaz ON
7
105276
7
Ravi Shankar 
7
105243
8
Shashank NC
7
104430
9
Madhu NJ
7
862-7
10
Shivram G OH
7
8601
11
Baddam CT
7
860-9
12
Bala D 
7
85834
13
Avinash NJ
7
85414
14
Parag  NJ
7
85058
15
Murli B TN
7
8481
16
Subbu NC
7
84639
17
Kamal D 
7
84424
18
Mohammad Khader ON
7
842-8
19
Seetaram 
7
84046
20
Atul B 
7
66012
21
Palani  NJ
7
658-26
22
Shad 
7
65219
23
Shams NJ
7
652-31
24
Hasmukh 
7
652-37
25
Ashwin Shah NJ
7
650-25
26
Nayeem 
7
648-6
27
Ricky ON
7
64620
28
Saroj 
7
644-16
29
Mahmood Babar 
7
6385
30
Ravi T 
7
636-51
31
Kartik NJ
7
634-1
32
Neeraj N NJ
7
450-64
33
Darryl  
7
442-72
34
Rajesh N  
7
436-16
35
Neeraj S 
7
432-53
36
Dinesh P TX
7
240-96
37
Trideep 
7
240-125
38
Dummy  
7
036-175
RESULTS OF TOURNAMENT 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Louis Won 25 25 0 Ravi   5 4 0
 2 Sarvanan Won 25 25 0 Madhu  5 0 0
 3 Neil Khatu Won 25 16 0 Nitin   3 15 0
 4 Sridhar Won 25 25 0 Anurag  5 2 0
 5 Atul K Won 25 23 0 Mohanathas  7 13 0
 6 Hemant   0 5 0 Vishal Won 25 25 0
 7 Sekhar Won 22 16 25 Elango  21 18 1
 8 Jayadev  6 11 0 Shivaram  Won 21 25 0
           
           
 0 Jayadev Won 15 25 0 Ravi   14 13 0
 2 Elango  0 0 0 Madhu Won 25 25 0
 3 Hemant  Won 25 25 0 Nitin   0 0 0
 4 Mohanathas Won 25 25 0 Anurag  0 0 0
           
           
 0 Louis  0 0 0 Shivaram  Won 25 25 0
 0 Sarvanan Won 20 25 0 Sekhar  18 6 0
 0 Neil Khatu  25 6 9 Vishal Won 8 25 12
 1 Sridhar Won 25 25 0 Atul K  0 0 0
           
           
 8 Anurag  0 0 0 Ravi  Won 25 25 0
 9 Nitin  Won 25 25 0 Elango  0 0 0
           
           
 6 Jayadev Won 25 25 0 Mohanathas  0 0 0
 0 Madhu Won 12 22 17 Hemant   18 13 0
           
           
 5 Atul K Won 25 25 0 Louis  0 0 0
 0 Neil Khatu  21 14 12 Sekhar Won 15 22 25
           
           
 0 Shivaram   4 6 0 Sridhar Won 17 25 0
 0 Sarvanan Won 19 25 0 Vishal  6 2 0
           
           
 0 Elango Won 25 25 0 Anurag  0 0 0
 0 Ravi  Won 25 25 0 Nitin   0 0 0
 11 Hemant   0 0 0 Mohanathas  0 0 0
 12 Jayadev  0 0 0 Madhu  0 0 0
 15 Neil Khatu Won 25 25 0 Louis  0 0 0
 16 Atul K  0 0 0 Sekhar Won 25 25 0
 0 Vishal  12 0 0 Shivaram  Won 16 0 0
 7 Sridhar  0 0 0 Sarvanan  0 0 0
           
RESULTS - 1 OF 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Louis & Francis 25 Won Ravi & Mohan 5 
2
 Neil & Babu 25 Won Abdul & Nayeen 0 
3
 Parag & Subbu 4  Anurag & Bala 25 Won
4
 Atul & Atul 25 Won Madhukar & Thomas 0 
5
 Sridhar & Vishal 25 Won Purna & Ravi 0 
6
 Shivram & Jay 25 Won Aditya & Madhu 0 
7
 Moaz & Wajahat 25 Won Elango & Mohanathas 11 
8
 Sekhar & Hemant 25 Won Narayanan & Seeta 1 
RESULTS - 2 OF 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Atul & Atul 16 Won Neil & Babu 14 
2
 Sridhar & Vishal 20 Won Shivram & Jay 15 
3
 Louis & Francis 22 Won Moaz & Wajahat 3 
4
 Sekhar & Hemant 12  Anurag & Bala 16 Won
5
 Elango & Mohanathas 25 Won Ravi & Mohan 0 
6
 Parag & Subbu 25 Won Narayanan & Seeta 5 
7
 Madhukar & Thomas 20 Won Aditya & Madhu 16 
8
 Purna & Ravi 2  Abdul & Nayeen 11 Won
RESULTS - 3 OF 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Shivram & Jay 24 Won Sekhar & Hemant 17 
2
 Atul & Atul 20  Anurag & Bala 24 Won
3
 Elango & Mohanathas 25 Won Abdul & Nayeen 0 
4
 Louis & Francis 10  Sridhar & Vishal 18 Won
5
 Neil & Babu 25 Won Moaz & Wajahat 1 
6
 Purna & Ravi 19 Won Ravi & Mohan 9 
7
 Aditya & Madhu 25 Won Narayanan & Seeta 3 
8
 Parag & Subbu 16 Won Madhukar & Thomas 8 
RESULTS - 4 OF 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Sridhar & Vishal 17 Won Anurag & Bala 10 
2
 Parag & Subbu 6  Elango & Mohanathas 24 Won
3
 Atul & Atul 25 Won Shivram & Jay 11 
4
 Moaz & Wajahat 25 Won Sekhar & Hemant 8 
5
 Madhukar & Thomas 7  Abdul & Nayeen 21 Won
6
 Neil & Babu 5  Louis & Francis 25 Won
7
 Purna & Ravi 12  Aditya & Madhu 25 Won
8
 Ravi & Mohan 4  Narayanan & Seeta 14 Won
RESULTS - 5 OF 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Parag & Subbu 19 Won Abdul & Nayeen 8 
2
 Aditya & Madhu 5  Sekhar & Hemant 25 Won
3
 Madhukar & Thomas 14  Purna & Ravi 17 Won
4
 Elango & Mohanathas 5  Neil & Babu 25 Won
5
 Anurag & Bala 0  Louis & Francis 25 Won
6
 Sridhar & Vishal 25 Won Atul & Atul 12 
7
 Narayanan & Seeta 5  Shivram & Jay 25 Won
8
 Ravi & Mohan 0  Moaz & Wajahat 25 Won
STANDINGS - 5 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
RANKTEAM NAMESTATETOTAL RNDSTOTAL PTSOPP. PTSTOTAL NET DIFF.
1
Sekhar - Madhu 
5
102695
2
Francis - Moaz ON
5
83437
3
Bala - Ricky 
5
6346
4
Atul - Parag NJ
5
63213
5
Subbu - Shivram NC
5
62638
6
Palani - Murli NJ
5
62224
7
Atul - Sridhar 
5
62223
8
Seetaram - Ravi T 
5
6149
9
Wajahat - Khadar ON
5
426-27
10
Neeraj - Avneesh NJ
5
422-10
11
Nayeem - Shad 
5
228-32
12
Rajesh - Darryl 
5
224-69
13
Ravi - Mohan 
5
220-52
14
Neeraj S - Saroj 
5
220-55
RESULTS OF TOURNAMENT 2014 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Sridhar & Vishal Won 25 20 0 Elango & Mohanathas  2 5 0
 2 Louis & Francis  4 8 0 Moaz & Wajahat Won 25 16 0
 3 Anurag & Bala  17 1 0 Shivram & Jay Won 19 25 0
 4 Neil & Babu Won 25 25 0 Atul & Atul  3 3 0
           
           
 0 Atul & Atul Won 9 22 24 Elango & Mohanathas  20 6 7
 0 Anurag & Bala  5 21 0 Louis & Francis Won 25 25 0
           
           
 0 Sridhar & Vishal  7 3 0 Neil & Babu Won 25 19 0
 0 Moaz & Wajahat  12 25 10 Shivram & Jay Won 21 23 21
           
           
 1 Anurag & Bala  0 0 0 Elango & Mohanathas Won 25 25 0
 0 Atul & Atul  18 5 0 Louis & Francis Won 25 25 0
 0 Moaz & Wajahat  0 0 0 Sridhar & Vishal Won 25 25 0
 0 Neil & Babu Won 25 16 25 Shivram & Jay  17 23 5