Singles Top 16

 • 1. Sridhar Galipelli
 • 2. Francis D'Costa
 • 3. Wajahat Mohammed
 • 4. Sekhar Challa
 • 5. Atul Kharecha
 • 6. Moaz Shaikh
 • 7. Ravi Shankar
 • 8. Shashank Kadge
 • 9. Shivaram Gowdagere
 • 10. Madhu Rao
 • 11. Parag Pandit
 • 12. Bala D.
 • 13. Avinash Deshpande
 • 14. Murali B.
 • 15. Siddhart Baddam
 • 16. Subbu L.
Final Singles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Sridhar Gallipeli
2 Francis D'Costa
3 Wajahat Mohammed
4 Sekhar Challa
5 Atul Kharecha
6 Moaz Shaikh
7 Ravi Shankar
8 Shashank Kadge
9 Shivram Gowdagere
10 Madhu Rao
11 Parag Pandit
12 Bala D.
13 Avinash Deshpande
14 Murali B.
15 Siddhart Baddam
16 Subbu L.
17 Kamal Daga
18 Mohammad Khader
19 Seetaram Srungaram
20 Atul Bhave
21 Palani Sundaram
22 Shad Ahmed
23 Mohammed Shamshaddin
24 Hasmukh Patel
25 Ashwin Shah
26 Nayeem
27 Derrick Silveira
28 Saroj Parikh
29 Mahmood Ahmed
30 Ravi T.
31 Kartik Challa
32 Neeraj Nargund
33 Darryl
34 Rajesh Naik
35 Neeraj Shah
36 Dinesh P.
37 Trideep
Final Doubles Standings - 2013 Eastern Open Championship
1 Francis D'Costa & Moaz Shaikh
2 Sekhar Challa & Madhu Rao
3 Bala D. & Derrick Silveira
4 Atul Bhave & Parag Pandit
5 Atul Kharecha & Sridhar Gallipeli
6 Shivaram Gowdagere & Subbu L.
7 Palani Sundaram & Murali B.
8 Seetaram Srungaram & Ravi T.
9 Wajahat Mohammed & Mohammad Khader
10 Neeraj Nargund & Avneesh Limaye
11 Nayeem - Shad Ahmed
12 Rajesh Naik & Darryl
13 Ravi Shankar & Mohan Begur
14 Saroj Parikh & Neeraj Shah
RESULTS - 1 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Shad 25 Won Kartik 0 
2
 Francis 25 Won Hasmukh 0 
3
 Atul K 25 Won Dinesh P 0 
4
 Shashank 0  Palani  25 Won
5
 Neeraj N 25 Won Nayeem 0 
6
 Atul B 25 Won Murli B 13 
7
 Madhu 25 Won Shams 5 
8
 Wajahat 25 Won Dummy  0 
9
 Ravi Shankar 25 Won Mahmood Babar 5 
10
 Avinash 25 Won Saroj 5 
11
 Moaz 25 Won Mohammad Khader 4 
12
 Kamal D 17  Baddam 24 Won
13
 Sridhar 25 Won Ashwin Shah 4 
14
 Subbu 25 Won Rajesh N  0 
15
 Bala D 25 Won Darryl  0 
16
 Sekhar  25 Won Ravi T 0 
17
 Shivram G 25 Won Seetaram 0 
18
 Parag  25 Won Trideep 0 
19
 Ricky 25 Won Neeraj S 0 
RESULTS - 2 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Ricky 1  Sekhar  25 Won
2
 Shad 12  Subbu 25 Won
3
 Neeraj N 11  Bala D 25 Won
4
 Atul K 25 Won Wajahat 12 
5
 Palani  11  Francis 25 Won
6
 Parag  9  Shivram G 19 Won
7
 Sridhar 25 Won Moaz 0 
8
 Madhu 25 Won Avinash 0 
9
 Baddam 25 Won Murli B 0 
10
 Ravi Shankar 25 Won Atul B 20 
11
 Kamal D 25 Won Saroj 0 
12
 Shams 14 Won Mahmood Babar 13 
13
 Seetaram 8  Nayeem 9 Won
14
 Mohammad Khader 8  Ashwin Shah 16 Won
15
 Rajesh N  15  Hasmukh 16 Won
16
 Dummy  0  Darryl  25 Won
17
 Shashank 25 Won Trideep 0 
18
 Kartik 25 Won Neeraj S 4 
19
 Dinesh P 7  Ravi T 14 Won
RESULTS - 3 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Madhu 5  Bala D 25 Won
2
 Sekhar  10  Sridhar 20 Won
3
 Subbu 8  Shivram G 16 Won
4
 Baddam 23 Won Ravi Shankar 18 
5
 Parag  14  Wajahat 15 Won
6
 Francis 21 Won Atul K 14 
7
 Shad 25 Won Palani  1 
8
 Neeraj N 25 Won Kamal D 7 
9
 Atul B 22 Won Ricky 14 
10
 Darryl  0  Moaz 25 Won
11
 Avinash 20 Won Ashwin Shah 2 
12
 Hasmukh 0  Shashank 24 Won
13
 Ravi T 5  Shams 25 Won
14
 Kartik 5  Nayeem 25 Won
15
 Mahmood Babar 9  Seetaram 24 Won
16
 Rajesh N  25 Won Dinesh P 0 
17
 Murli B 25 Won Mohammad Khader 5 
18
 Saroj 25 Won Neeraj S 0 
19
 Dummy  0  Trideep 25 Won
RESULTS - 4 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Francis 25 Won Shivram G 5 
2
 Baddam 15  Madhu 17 Won
3
 Ravi Shankar 17 Won Shad 9 
4
 Bala D 8  Sridhar 25 Won
5
 Sekhar  19  Atul K 21 Won
6
 Subbu 25 Won Neeraj N 4 
7
 Avinash 19 Won Nayeem 17 
8
 Moaz 13  Atul B 25 Won
9
 Shashank 3  Wajahat 25 Won
10
 Shams 11  Palani  25 Won
11
 Hasmukh 0  Seetaram 23 Won
12
 Murli B 25 Won Darryl  0 
13
 Parag  25 Won Kamal D 4 
14
 Trideep 0  Mahmood Babar 25 Won
15
 Ashwin Shah 7  Ricky 25 Won
16
 Dummy  0  Neeraj S 25 Won
17
 Kartik 10  Ravi T 18 Won
18
 Mohammad Khader 25 Won Dinesh P 0 
19
 Rajesh N  6  Saroj 25 Won
RESULTS - 5 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Atul K 23 Won Ravi Shankar 4 
2
 Avinash 7  Wajahat 25 Won
3
 Francis 18 Won Sridhar 11 
4
 Madhu 25 Won Shivram G 21 
5
 Bala D 23 Won Baddam 2 
6
 Sekhar  25 Won Palani  0 
7
 Atul B 14  Subbu 24 Won
8
 Murli B 16 Won Nayeem 12 
9
 Shad 6  Moaz 25 Won
10
 Neeraj N 3  Parag  25 Won
11
 Ricky 11  Shashank 21 Won
12
 Saroj 25 Won Ravi T 4 
13
 Hasmukh 15 Won Mahmood Babar 5 
14
 Shams 20 Won Seetaram 10 
15
 Rajesh N  5  Mohammad Khader 12 Won
16
 Ashwin Shah 7  Kamal D 25 Won
17
 Neeraj S 25 Won Trideep 0 
18
 Dinesh P 25 Won Dummy  0 
19
 Kartik 18 Won Darryl  4 
RESULTS - 6 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Subbu 17  Baddam 19 Won
2
 Shivram G 24 Won Atul B 21 
3
 Sekhar  9 Won Avinash 7 
4
 Moaz 25 Won Murli B 2 
5
 Shashank 24 Won Shams 8 
6
 Bala D 15  Wajahat 22 Won
7
 Ravi Shankar 22 Won Parag  8 
8
 Sridhar 25 Won Atul K 0 
9
 Francis 25 Won Madhu 11 
10
 Ricky 19  Kamal D 25 Won
11
 Neeraj N 0  Shad 25 Won
12
 Trideep 0  Seetaram 25 Won
13
 Saroj 8  Palani  25 Won
14
 Neeraj S 5  Ashwin Shah 25 Won
15
 Nayeem 25 Won Ravi T 0 
16
 Hasmukh 11  Mohammad Khader 12 Won
17
 Rajesh N  11  Darryl  25 Won
18
 Mahmood Babar 24 Won Dinesh P 10 
19
 Dummy  0  Kartik 25 Won
RESULTS - 7 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Shashank 20 Won Atul B 18 
2
 Murli B 23 Won Shams 11 
3
 Baddam 0  Moaz 25 Won
4
 Shad 9  Parag  24 Won
5
 Sridhar 25 Won Madhu 1 
6
 Nayeem 4  Kamal D 25 Won
7
 Francis 14  Wajahat 25 Won
8
 Bala D 3  Sekhar  25 Won
9
 Atul K 25 Won Shivram G 4 
10
 Mohammad Khader 20 Won Kartik 12 
11
 Ravi Shankar 25 Won Subbu 5 
12
 Palani  6  Avinash 25 Won
13
 Ashwin Shah 25 Won Darryl  3 
14
 Neeraj N 0  Hasmukh 25 Won
15
 Mahmood Babar 25 Won Neeraj S 13 
16
 Seetaram 25 Won Saroj 6 
17
 Rajesh N  25 Won Trideep 0 
18
 Dinesh P 0  Ricky 25 Won
19
 Dummy  0  Ravi T 25 Won
STANDINGS - 7 OF 2013 EASTERN OPEN SINGLES
RANKTEAM NAMESTATETOTAL RNDSTOTAL PTSOPP. PTSTOTAL NET DIFF.
1
Sridhar NJ
7
1264115
2
Francis ON
7
126276
3
Wajahat ON
7
125671
4
Atul K 
7
106648
5
Sekhar  
7
105686
6
Moaz ON
7
105276
7
Ravi Shankar 
7
105243
8
Shashank NC
7
104430
9
Madhu NJ
7
862-7
10
Shivram G OH
7
8601
11
Baddam CT
7
860-9
12
Bala D 
7
85834
13
Avinash NJ
7
85414
14
Parag  NJ
7
85058
15
Murli B TN
7
8481
16
Subbu NC
7
84639
17
Kamal D 
7
84424
18
Mohammad Khader ON
7
842-8
19
Seetaram 
7
84046
20
Atul B 
7
66012
21
Palani  NJ
7
658-26
22
Shad 
7
65219
23
Shams NJ
7
652-31
24
Hasmukh 
7
652-37
25
Ashwin Shah NJ
7
650-25
26
Nayeem 
7
648-6
27
Ricky ON
7
64620
28
Saroj 
7
644-16
29
Mahmood Babar 
7
6385
30
Ravi T 
7
636-51
31
Kartik NJ
7
634-1
32
Neeraj N NJ
7
450-64
33
Darryl  
7
442-72
34
Rajesh N  
7
436-16
35
Neeraj S 
7
432-53
36
Dinesh P TX
7
240-96
37
Trideep 
7
240-125
38
Dummy  
7
036-175
RESULTS OF TOURNAMENT 2013 EASTERN OPEN SINGLES
VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Sridhar Won 25 21 0 Subbu  0 13 0
 2 Francis Won 20 25 0 Murli B  15 3 0
 3 Wajahat Won 21 23 0 Parag   12 17 0
 4 Atul K Won 25 25 0 Avinash  8 0 0
 5 Sekhar  Won 25 25 0 Bala D  4 2 0
 6 Moaz Won 25 25 0 Baddam  4 3 0
 7 Ravi Shankar Won 25 9 25 Shivram G  13 25 0
 8 Shashank Won 25 23 0 Madhu  8 13 0
           
           
 0 Madhu Won 25 12 0 Subbu  11 11 0
 0 Shivram G Won 23 25 0 Murli B  18 3 0
 0 Baddam  13 9 0 Parag  Won 18 23 0
 0 Bala D Won 24 20 0 Avinash  15 14 0
           
           
 0 Sridhar Won 25 25 0 Shashank  4 6 0
 0 Francis Won 25 25 0 Ravi Shankar  0 0 0
 0 Wajahat Won 24 24 0 Moaz  7 12 0
 0 Atul K  14 14 0 Sekhar  Won 25 25 0
           
           
 2 Avinash Won 25 25 0 Subbu  0 0 0
 3 Baddam  0 0 0 Murli B Won 25 25 0
           
           
 0 Madhu Won 14 14 17 Bala D  25 9 9
 0 Shivram G Won 20 25 0 Parag   10 18 0
           
           
 0 Atul K Won 24 25 0 Shashank  21 5 0
 1 Moaz Won 25 25 0 Ravi Shankar  0 0 0
           
           
 0 Sridhar Won 25 18 0 Sekhar   8 9 0
 0 Francis Won 17 22 15 Wajahat  20 10 9
           
           
 9 Baddam Won 25 25 0 Subbu  0 0 0
 8 Avinash Won 25 25 0 Murli B  0 0 0
 6 Parag  Won 25 25 0 Bala D  0 0 0
 0 Madhu  22 13 0 Shivram G Won 21 15 25
 5 Ravi Shankar Won 25 25 0 Shashank  0 0 0
 4 Atul K Won 25 25 0 Moaz  0 0 0
 0 Wajahat Won 25 25 0 Sekhar   0 0 0
 0 Sridhar Won 25 24 0 Francis  5 15 0
           
RESULTS - 1 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Seetaram - Ravi T 13  Neeraj S - Saroj 16 Won
2
 Atul - Parag 21 Won Rajesh - Darryl 8 
3
 Bala - Ricky 25 Won Subbu - Shivram 13 
4
 Francis - Moaz 22 Won Palani - Murli 9 
5
 Sekhar - Madhu 25 Won Wajahat - Khadar 9 
6
 Atul - Sridhar 25 Won Neeraj - Avneesh 13 
7
 Nayeem - Shad 25 Won Ravi - Mohan 4 
RESULTS - 2 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE>
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Nayeem - Shad 0  Sekhar - Madhu 25 Won
2
 Atul - Sridhar 9  Bala - Ricky 25 Won
3
 Atul - Parag 14  Francis - Moaz 24 Won
4
 Neeraj S - Saroj 0  Neeraj - Avneesh 25 Won
5
 Seetaram - Ravi T 1  Subbu - Shivram 25 Won
6
 Rajesh - Darryl 0  Palani - Murli 25 Won
7
 Wajahat - Khadar 25 Won Ravi - Mohan 12 
RESULTS - 3 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Francis - Moaz 25 Won Atul - Sridhar 15 
2
 Neeraj - Avneesh 14  Palani - Murli 25 Won
3
 Wajahat - Khadar 24 Won Nayeem - Shad 12 
4
 Sekhar - Madhu 25 Won Bala - Ricky 7 
5
 Neeraj S - Saroj 14  Ravi - Mohan 19 Won
6
 Subbu - Shivram 14  Atul - Parag 25 Won
7
 Seetaram - Ravi T 25 Won Rajesh - Darryl 0 
RESULTS - 4 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Bala - Ricky 25 Won Wajahat - Khadar 5 
2
 Sekhar - Madhu 25 Won Francis - Moaz 5 
3
 Ravi - Mohan 11  Seetaram - Ravi T 18 Won
4
 Atul - Sridhar 23 Won Nayeem - Shad 11 
5
 Palani - Murli 10  Atul - Parag 25 Won
6
 Neeraj S - Saroj 10  Rajesh - Darryl 13 Won
7
 Subbu - Shivram 25 Won Neeraj - Avneesh 4 
RESULTS - 5 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1SCORESTATUSTEAM2SCORESTATUS
1
 Rajesh - Darryl 14  Neeraj - Avneesh 23 Won
2
 Subbu - Shivram 25 Won Wajahat - Khadar 9 
3
 Ravi - Mohan 9  Palani - Murli 25 Won
4
 Neeraj S - Saroj 0  Atul - Sridhar 25 Won
5
 Francis - Moaz 25 Won Bala - Ricky 1 
6
 Seetaram - Ravi T 14 Won Nayeem - Shad 10 
7
 Sekhar - Madhu 25 Won Atul - Parag 9 
STANDINGS - 5 OF 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
RANKTEAM NAMESTATETOTAL RNDSTOTAL PTSOPP. PTSTOTAL NET DIFF.
1
Sekhar - Madhu 
5
102695
2
Francis - Moaz ON
5
83437
3
Bala - Ricky 
5
6346
4
Atul - Parag NJ
5
63213
5
Subbu - Shivram NC
5
62638
6
Palani - Murli NJ
5
62224
7
Atul - Sridhar 
5
62223
8
Seetaram - Ravi T 
5
6149
9
Wajahat - Khadar ON
5
426-27
10
Neeraj - Avneesh NJ
5
422-10
11
Nayeem - Shad 
5
228-32
12
Rajesh - Darryl 
5
224-69
13
Ravi - Mohan 
5
220-52
14
Neeraj S - Saroj 
5
220-55
RESULTS OF TOURNAMENT 2013 EASTERN OPEN - DOUBLE
VENUETEAM1StatPt1Pt2Pt3TEAM2StatPt1Pt2Pt3
 1 Sekhar - Madhu Won 25 25 0 Seetaram - Ravi T  0 0 0
 2 Francis - Moaz Won 10 23 23 Atul - Sridhar  25 10 11
 3 Bala - Ricky Won 25 25 0 Palani - Murli  7 6 0
 4 Atul - Parag Won 9 25 16 Subbu - Shivram  23 19 15
           
           
 0 Subbu - Shivram Won 25 25 0 Seetaram - Ravi T  3 0 0
 0 Palani - Murli  4 12 0 Atul - Sridhar Won 23 25 0
           
           
 0 Sekhar - Madhu Won 23 23 0 Atul - Parag  5 7 0
 0 Francis - Moaz Won 25 25 0 Bala - Ricky  1 8 0
           
           
 1 Palani - Murli Won 25 25 0 Seetaram - Ravi T  0 0 0
 0 Subbu - Shivram  16 9 15 Atul - Sridhar Won 11 19 21
 0 Bala - Ricky Won 25 11 25 Atul - Parag  2 20 0
 0 Sekhar - Madhu  12 19 0 Francis - Moaz Won 17 24 0